安庆教育网
贺新郎•别茂嘉十二弟拼音版翻译辛弃疾-谁共我,醉明月详细信息
宜城教育资源网www.ychedu.com

贺新郎·别茂嘉十二弟拼音版翻译阅读答案辛弃疾

辛弃疾的这首词大约作于他闲居铅山期间。茂嘉是他的堂弟,其事迹未详。张惠言《词选》以为“茂嘉盖以得罪谪徙,是故有言。”

贺新郎•别茂嘉十二弟拼音版翻译辛弃疾 
 别茂嘉十二弟。鹈鴂、杜鹃实两种,见《离骚补注》
lǜ shù tīng tí jué 。
绿树听鹈鴂。
gèng nǎ kān 、 zhè gū shēng zhù , dù juān shēng qiè 。
更那堪、鹧鸪声住,杜鹃声切。
tí dào chūn guī wú xún chù , kǔ hèn fāng fēi dōu xiē 。 suàn wèi dǐ 、 rén jiān lí bié 。
啼到春归无寻处,苦恨芳菲都歇。算未抵、人间离别。
mǎ shàng pí pá guān sài hēi , gèng cháng mén 、 cuì niǎn cí jīn què 。
马上琵琶关塞黑,更长门、翠辇辞金阙。
kàn yàn yàn , sòng guī qiè 。
看燕燕,送归妾。
jiāng jūn bǎi zhàn shēn míng liè 。
将军百战身名裂。
xiàng hé liáng 、 huí tóu wàn lǐ , gù rén cháng jué 。
向河梁、回头万里,故人长绝。
yì shuǐ xiāo xiāo xī fēng lěng , mǎn zuò yī guān sì xuě 。
易水萧萧西风冷,满座衣冠似雪。
zhèng zhuàng shì 、 bēi gē wèi chè 。
正壮士、悲歌未彻。
tí niǎo huán zhī rú xǔ hèn , liào bù tí qīng lèi cháng tí xuè 。
啼鸟还知如许恨,料不啼清泪长啼血。
shuí gòng wǒ , zuì míng yuè 。
谁共我,醉明月。
 注释
题下自注:“鹈鴂、杜鹃实两种,见《离骚补注》”。鹈鴂,指伯劳。
鹧鸪:鸣声凄切,如说“行不得也哥哥”。
杜鹃:其声哀婉,如说“不如归去”。
未抵:比不上。
马上琵琶:用王昭君出塞事。
“更长门”句:用陈皇后失宠事。
将军:引用汉武帝时李陵。
“向河梁”句:引用李陵别苏武事。
“易水”句:引用《史记·刺客列传》中荆轲刺秦王事。
如许恨:像上面的许多恨。
贺新郎·别茂嘉十二弟翻译:
听着绿树荫里鹈鴂叫得凄恶,更令人悲伤不已。鹧鸪鸟“行不得也哥哥”的啼叫刚住,杜鹃又发出“不如归去”悲切的号呼。一直啼到春天归去再无寻觅处,芬芳的百花都枯萎,实在令人愁恨、痛苦。算起来这桩桩件件也抵不上人间生离死的痛楚。汉代王昭君骑在马上弹着琵琶,奔向黑沉沉的关塞荒野,更有陈皇后阿娇退居长门别馆,坐着翠碧的宫辇辞别皇宫金阙。春秋时卫国庄姜望着燕燕双飞,远送休弃去国的归老。
汉代名将李陵身经百战,兵败归降匈奴而身败名裂。到河边轿头送别苏武,回头遥望故国远隔万里,与故友永远诀别。还有荆轲冒着萧瑟秋风,慷慨悲歌无尽无歇。啼鸟若知人间有如此多的悲恨痛切,料想它不再悲啼清泪,而总是悲啼着鲜血。如今茂嘉弟远别,还有谁与我饮酒共醉赏明月?
贺新郎·别茂嘉十二弟赏析:
这首词的内容和作法与一般的词不同,其内容方面几乎完全与对茂嘉的送行无关,而专门罗列古代的“别恨”事例。形式方面,它又打破上下片分层的常规,事例连贯上下片,不在分片处分层。之所以如此,乃是因作者平时胸中郁积事多,有触而发,非特定题目所能限制,故同类事件纷至涌集,而不为普通的诗文格式所束缚。
词的开头几句:“绿树听鹈鴂,更那堪、鹧鸪声住,杜鹃声切。啼到春归无寻处,苦恨芳菲都歇。”采用了兴与赋相结合的创作手法。实中有虚,虚中有实。说它是“赋”,因为它写送别茂嘉,是在春去夏来的时候,可以同时听到三种鸟声,是写实。鹈鴂,一说是杜鹃,一说是伯劳,辛弃疾取伯劳之说;说它是“兴”,因为它借闻鸟声以兴起良时丧失、美人迟暮之感。伯劳在夏至前后出鸣,故暗用《离骚》“恐鹈鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳”意,以兴下文“苦恨”句。鹧鸪鸣声像“行不得也哥哥”;杜鹃传说为蜀王望帝失国后魂魄所化,常悲鸣出血,声像“不如归去”。词同时用这三种悲鸣的鸟声起兴,形成强烈的悲感气氛,并寄托了自己的悲痛心情。接着“算未抵、人间离别”一句,是上下文转接的关键。
它把“离别”和啼鸟的悲鸣作一比较,以抑扬的手法承上启下,为下文出的“别恨”作了铺垫。“马上琵琶关塞黑,更长门翠辇辞金阙”两句,有人认为写的是两事:其一指汉元帝宫女王昭君出嫁匈奴呼韩邪单于离开汉宫的事;其二指汉武帝的陈皇后失宠时辞别“汉阙”,幽闭长门宫。也有认为只写一事的,谓王昭君自冷宫出而辞别汉阙。今从多数注释本作两件事看,“看燕燕,送归妾”,写的是春秋时卫庄公之妻庄姜,“美而无子”,庄公妾戴妫生子完,庄公死后,完继立为君。州吁作乱,完被杀,戴妫离开卫国。《诗经·邶风》的《燕燕》诗,相传即为庄姜送别戴妫而作。“将军百战身名裂。向河梁、回头万里,故人长绝”,引用了汉代另一个典故。汉李陵抗击匈奴,力战援绝,势穷投降,败其家声;他的友人苏武出使匈奴,被留十九年,守节不屈。后来苏武得到归汉机会,李陵送他有“异域之人,一别长绝”之语;又世传李陵《与苏武诗》,有“携手上河梁”、“长当从此别”等句。“易水萧萧西风冷,满座衣冠似雪。正壮士、悲歌未彻”,写战国时燕太子丹在易水边送荆轲入秦行刺秦王政故事。相传送行者都穿戴白衣冠,荆轲临行歌唱:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”以上这些事都和远适异国、不得生还,以及身受幽禁或国破家亡之事有关,都是极悲痛的“别恨”。这些故事,写在与堂弟的一首送别词中,强烈地表达了作者当时沉重、悲壮之情。
“啼鸟还知如许恨,料不啼清泪长啼血。”这又是承上启下的两句。句中说啼鸟只解春归之恨,如果也能了解人间的这些恨事,它的悲痛一定更深,随啼声眼中滴出的不是泪而是血了。为下句转入送别正题作了省力的铺垫。“谁共我,醉明月?”承上面两句转接机势,迅速地归结到送别茂嘉的事,点破题目,结束全词,把上面大片凌空驰骋的想象和描写,一下子收拢到题中来,有此两句,词便没有脱离本题,只是显得善于大处落墨、别开生面而已。由此可以看出,辛弃疾不愧为宋代一代文豪!
辛弃疾的这首词,之所以感人,除了其感情、气氛强烈外,还得力于它的音节。它押入声的曷、黠、屑、叶等韵,在“切响”与“促节”中有很强的摩擦力量,声如裂帛,声情并至。古人对此词推崇备至。
 《贺新郎·别茂嘉十二弟》阅读答案:
1、这首词表达了诗人哪些情感?请简要概括。
(1)与族弟离别的伤感。
(2)对族弟心怀赤忠却遭贬谪的同情。
(3)对此去生离死别的担忧与无奈。
(4)对自己谪居孤独、报国无门的不满与愤恨。
2、下列对这首词的理解,不正确的两项是(BE)
A.本词所用韵脚声音短促,宜于展示作者伤痛、悲愤的心情,令读者更易与作者激越峭拔的情绪产生共鸣。
B.词的开篇实写三种禽鸟悲啼,一直啼到春归花谢,营造浓烈的悲侧气氛,旨在寄托作者此时的悲伤心情。
C.上阕连用“昭君出塞”“陈皇后失宠幽居”“庄姜送归妾”三典,意图表明人间离别之悲远比自然之哀更加切峻。
D.下阕使用“李陵兵败投降”“荆轲易水诀别”二典,意蕴深远。将军百战,壮士悲歌,更烘托慷慨悲壮之情。
E.词末“谁共我,醉明月?”生无疑之问,虚写与茂嘉相别之后鸟啼亦绝,作者凄然独酌,伤感无人相伴。

宜城教育资源网www.ychedu.com
贺新郎•别茂嘉十二弟拼音版翻译辛弃疾-谁共我,醉明月
宜城教育资源网免费提供课件、试题、教案、学案、教学反思设计等备课资源。数百万资源,无须注册,天天更新!

贺新郎•别茂嘉十二弟拼音版翻译辛弃疾-谁共我,
木兰花•城上风光莺语乱拼音版翻译钱惟演-绿杨芳
鹧鸪天•一点残红欲尽时拼音版翻译周紫芝-如今风
周邦彦拜星月慢•夜色催更翻译简介-夜色催更,清
水龙吟•次韵章质夫杨花词拼音版翻译苏轼-表达了
一丛花令·伤高怀远几时穷拼音版翻译张先-沉恨细思,不
唐多令惜别翻译拼音版吴文英-都道晚凉天气好,有明月、
青玉案元夕拼音版翻译辛弃疾-元夕表达了什么描写的是哪
相见欢•林花谢了春红拼音版翻译李煜-胭脂泪,相留
雨霖铃·寒蝉凄切拼音版翻译柳永-多情自古伤离别-今宵

成人教育
赞助商链接
贺新郎•别茂嘉十二弟拼音版翻译辛弃疾-谁共我,醉明月
宜城教育资源网
免责声明 :本站资源版权归原著作人所有,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除。
宜城教育资源网主办 站长:此地宜城 邮箱:yrqsxp@163.com